Algemene verkoopsvoorwaarden

In zoverre de uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomsten hier niet van afwijken, worden onze verkoopcontracten uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van die van de koper.

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN

  • ONLINE VERKOOP

De website www.buildsmart.be is een e-commerce website toegankelijk voor elke internetgebruiker via internet. De website wordt beheerd door STYLMART NV met hoofdzetel te B-2840 Rumst, Doelhaagstraat 77/4 en met KBO nr. 0881.044.763 (hierna “STYLMART”).

  • Om geldig te zijn, moeten zowel bestelling als betaling worden uitgevoerd door een meerderjarige.
  • Elke bestelling wordt als bevestigd beschouwd door de effectieve betaling van het bijhorende bedrag. U ontvangt een bevestigingsmail met de inhoud van de bestelling en van het totale bedrag van de aankoop, alle kosten
  • inbegrepen.
  • De dienst na verkoop van STYLMART is alle werkdagen geopend van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 17u en bereikbaar op het nummer 0032 (0)3 248 51 90 of via e-mail: info@buildsmart.be.

Elke persoon die producten bestelt die te koop aangeboden worden op de website (hierna “de Klant”), wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en ze uitdrukkelijk te hebben aanvaard.

  • ELKE VERKOOP

De hierna volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van artikelen uit het assortiment van STYLMART en bij elke online aankoop uitgevoerd door de klant via STYLMART. De voorwaarden zijn van toepassing op de online verkoop in België en Nederland. Tenzij voorafgaand andersluidend en schriftelijk akkoord van onze zijde, betekent het feit dat STYLMART de bevestiging ontvangt voor een bestelling op de website dat er sprake is van een geldig akkoord. De klant tekent een contract op afstand in dit verband.

Artikel 2: PRIJS

De aangegeven prijzen voor de artikelen zijn inclusief BTW en zijn aangeduid in euro. De prijsaanduiding slaat exclusief op het schriftelijk omschreven artikel. De eventueel bijgevoegde foto’s hebben uitsluitend decoratieve waarde en kunnen elementen of artikelen tonen die niet in de prijs inbegrepen zijn. Voor elke bestelling wordt de prijs gebruikt die geldig is op de dag van de bestelling. Eenmaal de bestelling geplaatst werd, kan de prijs niet meer gewijzigd worden. Een standaard leveringen of verzending is gratis in België, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De eventuele verzendkosten naar adressen buiten België worden steeds vooraf aan de klant ter bevestiging meegedeeld, voor bevestiging van de bestelling. STYLMART is niet aansprakelijk voor (druk-)fouten die eventueel voorkomen in de aanbiedingen. Als een op de website van STYLMART aangeduide prijs fout is, en dit werd meegedeeld aan de klant door STYLMART, heeft de klant uitsluitend recht de bestelling te annuleren of de bestelling te laten uitvoeren aan de correcte prijs.

 

 

Artikel 3: AANBIEDING

Ondanks het feit dat de website met de grootste zorg wordt samengesteld, is het mogelijk dat de voorgestelde informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of verouderd is. STYLMART is slechts gehouden aan een middelenverbintenis wat betreft de juistheid, volledigheid of het bijwerken van de voorgestelde informatie. STYLMART kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor materiële, typografische of drukfouten. We verzoeken u vriendelijk voorafgaand contact met ons op te nemen voor gedetailleerde vragen over model, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, om maar enkele voorbeelden te noemen. De aanbieding is geldig gedurende 30 dagen en kan op elk moment worden aangepast of ingetrokken door STYLMART. STYLMART behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren, zonder enige vorm van rechtvaardiging, de leveringstermijn te wijzigen, de leveringen te verdelen of andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: BETALINGEN

Via de website heeft de klant de keuze tussen de volgende betalingswijzen: kredietkaart, overschrijving, e-banking of Paypal. In geval van overschrijving, behoudt STYLMART zich het recht voor de bestelling te annuleren bij gebrek aan effectieve betaling binnen 7 werkdagen na de bestelling. Een “bestelling” slaat op een online aankoop die in principe aan huis wordt geleverd. Een bestelling wordt geleverd na ontvangst van het totaalbedrag.

Elke levering is contant te betalen, netto zonder korting, voor verzending van de goederen. De bepalingen, overeenkomsten of ontvangstbewijzen van de post vormen geen schuldvernieuwing noch opschorting van deze regel.

Elke factuur die niet betaald werd op de vervaldag wordt, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met 15% van het bedrag met een minimum van 50,00€ ter dekking van schade en interesten. Bovendien wordt de factuur vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met de wettelijke interest.

We behouden ons het recht voor een voorschot te eisen bij aanvaarding van de bestelling en als voorwaarde hiertoe. Als de koper de levering niet aanvaardt van goederen aan hem verzonden of voor hem bewaard in onze winkels, behouden we ons het recht voor de bestelling als geannuleerd te beschouwen. In dat geval gaat het gestorte voorschot aan ons over als forfaitaire schadevergoeding. Elk in gebreke blijven van een koper wat betreft eender welke van zijn verplichtingen geeft ons het recht al zijn lopende bestellingen te annuleren en alle gestorte voorschotten als forfaitaire schadevergoeding te beschouwen.


Artikel 5: LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

De overdracht van de goederen wordt geacht te hebben plaats gevonden op het moment van de levering. Geen enkele omruiling of terugname wordt aanvaard.

Alle goederen worden geleverd op het door de klant aangegeven adres of afhaalpunt. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan een identiteitsbewijs (of een kopie) gevraagd worden bij levering of afhaling. De klant tekent voor ontvangst van de levering. Elke bestelling wordt, op afspraak, standaard afgeleverd tot achter de eerste deur van het afleveradres.

STYLMART houdt er aan de producten die op voorraad zijn te leveren binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de saldobetaling. Voor de producten op bestelling wordt de leveringstermijn vermeld op de website. De aangeduide leveringstermijnen gelden echter slechts als richtlijn. Het overschrijden van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding, en geeft hem evenmin het recht de bestelling te annuleren of het contract te ontbinden. Als bepaalde artikelen niet (tijdig) kunnen worden verzonden, dan wordt de klant hierover op de hoogte gebracht door STYLMART en kan hij eventueel van deze reden gebruik maken om het contract te ontbinden.

STYLMART kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of gedeeltelijk niet naleven van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, als het niet-naleven te wijten is aan een gebeurtenis gelijkgesteld aan een geval van overmacht, in het bijzonder een algemene of gedeeltelijke staking of een onderbreking van het transport en/of de communicatie, of in geval van brand of overstroming. Als zich een gebeurtenis voordoet die als geval van overmacht wordt beschouwd, dan brengt STYLMART de klant hiervan op de hoogte. Na een (1) maand onderbreking vanwege overmacht, heeft STYLMART de mogelijkheid de bestelling niet na te leven.

STYLMART is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit advies of assistentie door hem geleverd. In elk geval wordt elke aansprakelijkheid beperkt tot het gefactureerde en betaalde bedrag.


Artikel 6: BEHOUD VAN EIGENDOM

Zelfs na levering, blijven alle goederen de eigendom van STYLMART tot de volledige betaling werd ontvangen.

Artikel 7: KLACHTEN

Na ontvangst van de bestelling, wordt de klant geacht onmiddellijk de geleverde goederen te inspecteren. Elke zichtbare schade en/of kwalitatief gebrek van een artikel of andere schade tijdens levering, moet onmiddellijk schriftelijk worden meegedeeld, anders vervalt elk recht.

Artikel 8: GARANTIE

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de producten. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten: alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt na de levering (vb. oxidatie, val, …), schade ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, natuurrampen, schade veroorzaakt door nalatigheid, onoordeelkundig of abnormaal gebruik of slecht onderhoud, schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik. Elk gebrek aan overeenstemming dient zo snel mogelijk gemeld te worden aan STYLMART, en dit binnen de 2 maanden na de vaststelling ervan. Na deze termijn vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Om gebruik te maken van de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Het terugzenden van artikels kan via de post of door gebruik te maken van een privé transportservice voor rekening en onder de verantwoordelijkheid van de klant in geval van verlies, diefstal of schade. STYLMART vervangt in de mate van het mogelijke de verkochte artikels door artikels van hetzelfde type, in dezelfde hoeveelheden en/of afmetingen, in die mate dat de koper ons toestond deze grondig te onderzoeken en als uit dit onderzoek blijkt dat de goederen, tijdens de garantieperiode, niet voldeden aan de normale vereisten.

 

 

Artikel 9: HET RECHT OM VAN DE AANKOOP AF TE ZIEN

De consument heeft het recht STYLMART ervan op de hoogte te brengen dat hij afziet van de aankoop, zonder schadevergoeding en zonder opgave van redenen, binnen 14 dagen na levering van het product. Een klant die gebruik wenst te maken van dit recht om van de aankoop af te zien, moet contact opnemen met STYLMART binnen 14 dagen na

levering en de goederen terugzenden (op eigen kosten/risico) aan STYLMART binnen 20 dagen na levering van de goederen. Uitsluitend artikelen in de originele verpakking zonder schade, met alle toebehoren, gebruiksaanwijzing en de factuur, kunnen worden teruggenomen. Worden in geen geval teruggenomen: gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen, waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd, artikels die op maat of in een welbepaalde kleur werden gemaakt voor de klant, artikels die, vanwege hun specifieke aard, niet teruggenomen kunnen worden. Wanneer de teruggave te wijten is aan een fout door STYLMART, dan neemt STYLMART de transportkosten voor zijn rekening. STYLMART benadrukt aan de klant dat uitsluitend terugnames en vergoedingen uitgevoerd kunnen worden voor artikelen die werden aangekocht bij STYLMART.

Deze bepaling is geldig voor alle afzonderlijke stukken besteld op de site met uitzondering van alle producten waarvoor de consument, via een tekeningprogramma op de webshop, elk samenstellend element heeft bepaald, zodat deze producten uniek zijn geworden en niet opnieuw kunnen worden verzonden.

Artikel 10: BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

STYLMART verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de klant uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van het contract in het kader van de bestelling, en om aan de klant niet-bindende informatie te zenden omtrent STYLMART.

STYLMART beschouwt persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en waakt erover dat deze gegevens niet doorgegeven, verhuurd of verkocht worden aan derden. De klant kan op elk moment inzage krijgen in zijn gegevens, en kan een correctie ervan vragen. De klant kan weigeren dat STYLMART deze gegevens gebruikt om hem informatie te zenden. Een schriftelijk verzoek volstaat hiertoe.

De website maakt gebruik van cookies. Het betreft hier informaticabestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van de computer en informatie geven over voorgaande bezoeken aan de website. STYLMART gebruikt cookies uitsluitend met het oog op een meer persoonlijke dienstverlening aan de gebruikers. Deze cookies kunnen worden geblokkeerd door de gebruiker.

De webpagina’s op de website kunnen elektronische afbeeldingen of “web banners” bevatten, waarmee het aantal bezoekers per pagina geteld kan worden. De informatie verkregen via deze banners is volledig anoniem en dient uitsluitend voor de opbouw van statistieken over de frequentie van de bezoeken en met het oog op een verbeterde dienstverlening.

 

Artikel 11: TOEPASSELIJK RECHT

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden als ongeldig wordt beschouwd of nietig wordt verklaard krachtens een wettelijke of administratieve bepaling, of door een definitief vonnis van een bevoegde rechtbank, blijven de andere bepalingen integraal van kracht. Elke ongeldige bepaling kan door STYLMART worden vervangen.

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op de rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en contracten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, net als op de voorwaarden zelf. Doet zich een geschil voor, dan zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd uit het kanton waar de verkoper gevestigd is. Bij vragen, neem contact op met STYLMART, die zo snel mogelijk een antwoord zal formuleren.